انحلال و مقررات مربوط به آن

مــاده ۳۱- موارد انحلال انجمن

در موارد ذیل انجمن منحل میگردد :
۱-۳۱) براساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده .
۲-۳۱) بر اساس رای قطعی صادره از طرف مراجع قضایی کشور .

مــاده ۳۲- اداره امور انجمن پس از انحلال
به منظور اداره امور انجمن پس از انحلال ، هیات تصفیه مرکب از ۳ نفر از بین اعضاء/ انجمن انتخاب می شوند . چنانچه انحلال انجمن از سوی محاکم قضائی اعلام شود ، محکمه هیات تصفیه را تعیین خواهد نمود . هیات تصفیه هماهنگی لازم را با نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص وضعیت مالی انجمن انجام خواهد داد .

مــاده ۳۳- سایر موارد
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است . تابع قواین و مقررات جاری کشور خواهد بود .

ماده ۳۴ – این اساسنامه در ۳۴ ماده و۲۶ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید .