صورتجلسه انجمن صنعت پخش با سازمان میادین

عنوان: بررسی بدهی کوثر شماره 2 و مسائل مربوط به کوثرها

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

محل برگزاری: دفتر ریاست سازمان میادین میوه و تره بار شهر داری اصفهان

تاريخ: 97/05/06

ساعت: 15:30

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر مجیری مهندس خاکی دکتر همتی نژاد جعفری گودینی- علیخانی رادمهر و فرهادیان

تصمیمات

ابتدا آقای دکتر مجیری پس از خوشامد گویی مطالبی را در ارتباط با اهداف راه اندازی و استراتژی ادامه فروشگاه های کوثر و حفظ برند کوثر ارائه نمودند.

سپس آقای دکتر همتی نژاد مطالبی را در مورد نحوه کارکرد فروشگاه های کوثر که بایستی بهتر از این باشد و اینکه بعضی از این فروشگاه ها مشکلاتی را برای شرکت های پخش ایجاد نموده اند عنوان فرمودند که در صورت ادامه این روند و با توجه به شرایط حاکم بر بازار و اینکه خرید شرکت های پخش از تامین کننده به صورت نقد شده است ادامه فعالیت با فروشگاه های کوثر طبق شرایط فعلی امکان پذیر نمی باشد و فروشگاه های کوثر سودی برای شرکت های پخش ندارند.

آقای مهندس خاکی در پاسخ به صحبت های گفته شده مطالبی را ارئه نمودند. سپس مسائل و مشکلات فروشگاه های کوثر بین حاضرین در جلسه به شور و مشورت گذاشته شد. با تاکید بر اینکه هدف اعضاء انجمن تعامل با فروشگاه ها می باشد که لازمه آن تجدید نظر در پرداخت، وصول شدن چک های فروشگاه ها در تاریخ سررسید، رعایت اصول اخلاق در کسب و کار و متعهد بودن فروشگاه ها به تعهدات فی ما بین است.

از طرف انجمن پخش سه پیشنهاد ذیل ارائه گردید که اجرای آن توسط ریاست محترم سازمان میادین شهرداری مورد تایید و تاکید قرار گرفت:

  • 1-حضور یک نماینده از انجمن صنعت پخش در کارگروه کوثرها جهت تصمیم گیری در مسائل خرد و کلان به دلیل تکمیل نمودن زنجیره تامین کالا به فروشگاه ها
  • 2-نظارت مالی سازمان میادین و انجمن پخش بر فروشگاه های کوثر
  • 3-اخذ استعلام بهره بردارها در زمان مزایده فروشگاه های کوثر از انجمن صنعت پخش که صلاحیت مالی اجرایی و اخلاق کسب و کار بهره بردار توسط انجمن تایید گردد.

آقای مهندس خاکی گزارشی را در مورد فروشگاه کوثر دو ارائه نمودند که در خصوص پرداخت بدهی آقای سعیدنیا به شرکت های پخش حاوی راهکار اجرایی و عملیاتی نبود.

در پایان مقرر گردید:

  • 1-در خصوص بدهی آقای سعیدنیا به شرکت های پخش و با توجه به فعالیت آقای صادقی بهره بردار جدید کوثر 2تا روز چهارشنبه مورخ 97/05/10 جلسه ای با محوریت سازمان میادین شهرداری و انجمن صنعت پخش با حضور آقایان سعیدنیا و صادقی تشکیل و راهکار اجرایی و عملیاتی در خصوص پرداخت بدهی ها اتخاذ گردد.
  • 2-در جهت تعامل بیشتر فروشگاه های کوثر و شرکت های پخش و رفع مسائل و مشکلات جلسه ای با حضور مدیران سازمان میادین شهرداری، انجمن صنعت پخش اصفهان، مدیران شرکت های پخش و بهره برداران فروشگاه های کوثر تشکیل گردد.