صورتجلسه شماره 19 کمیته مالی مورخ 97/06/06

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/06/06

شماره: 19

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تذکر به داروخانه: سلامت شهرکرد – موسوی باغبهادران – ابوریحان طیب خسرویان مبارکه

گرفتن استعلام: دکتر برنجکوب غفوری گلپایگان دکتر حجتی مشتاق دکتر سبحانی دکتر محمدی زینبیه دکتر مسیبی گز صرامی مبارکه

مقرر شد چک های برگشتی که مشمول مرور زمان شود به واحد حقوقی شرکت ارجاع داده شود.

مقرر شد در کمیته دارویی در رابطه با داروخانه های پیمانکار (واگذار شده) تصمیم گیری شود.

 

تصاویر