صورتجلسه شماره 77 کمیته دارویی مورخ 97/06/07

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8صبح

تاريخ: 97/06/07

شماره: 77

خاتمه: 10صبح

محل برگزاري:دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های پخش: جلال آرا ارمغان طبیعت سبز بهرسان دارو مهبان دارو دارگستر رازی آدورا طب التیام تعاونی داروسازان فراگیر پخش دماوند طب نوین دارو گستر نخبگان شایان پخش نقش جهان باریج اسانس قاسم ایران سها هلال عارف دارو سفیر دارو اکسیر دارو بهداشت آسیا- هجرت الیت دارو

گزارش جلسه

ابتدا آقای هاشمی گزارشی از جلسه مورخ 97/05/30 ما بین معاونت غذا و دارو، انجمن داروسازان و انجمن صنعت پخش را به شرح ذیل ارائه نمودند:

 • 1-آموزش ویزیتورها جهت رعایت هنجارها و عدم ترویج شایعات دارویی
 • 2-مقابله با عدم مدت های طولانی دارو که خواسته نمایندگان داروسازان بوده است.
 • 3-عدم فروش های غیر عادی و غیر متعارف

در ادامه موضوعات ذیل جهت طرح در جلسه ستاد توزیع مورخ 97/06/10 مطرح شد:

 • 1-مقرر شد در خصوص داروهای سهمیه ای و کمبودها نظرات کمیته در ستاد توزیع دارو مطرح گردد.
 • 2-در خصوص نامه انجمن داروسازان مبنی بر موضوعات مالی و مدت پرداخت به شرکت ها مقرر شد نامه ای به پیوست آن نامه به انجمن صنعت پخش کشور صادر و حمایت انجمن جهت رفع هر نوع اختلاف و تضاد صورت گیرد.
 • 3-مقرر شد وقت کافی در جلسه ستاد توزیع دارو برای نماینده شرکت های سراسری، استانی و انجمن صنعت پخش گرفته شود و کلیه موضوعات مطرح گردد.
 • 4-مقرر شد نامه ای به مدیران شرکت های سراسری و استانی جهت قرارداد با وکیل حقوقی در خصوص چک ها و مسائل مالی نوشته شود و در صورت موافقت، باانجمن با وکیل قرارداد منعقد نماید.
 • 5-رعایت قطع سهمیه ها توسط مدیران داروخانه ها
 • 6-طرح مشکلات شرکت های پخش از جمله موضوعاتی که طی نامه به معاونت غذا و دارو اعلام شده است.
 • 7-تقاضای حضور نماینده ای از معاونت غذا و دارو در جلسات کمیته دارویی انجمن صنعت پخش
 • 8-مقرر شد به کلیه شرکت ها جهت اتمام حجت نامه ای نوشته شود در صورت عدم حضور در جلسات کمیته دارویی، خدمات کمیته ارائه نگردد و اسامی آنها در سایت انجمن اعلام شود.
 • 9-اسامی داروخانه هایی که امکان واگذاری نداشته در معاونت مطرح گردد تا اقدام لازم در خصوص مطالبات شرکت ها توسط معاونت صورت پذیرد.

 

تصاویر