صورتجلسه شماره 79 کمیته دارویی مورخ 97/08/13

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8صبح

تاريخ: 97/08/13

شماره: 79

خاتمه: 10صبح

محل برگزاري:دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های پخش: شفا آراد داروبهداشت آسیا عارف دارو دارو پخش سلامت پخش هستی شایان پخش التیام سینا پخش ژن بهداشت سلامت آوندفر آدوراطب پوراپخش- مهبان دارو طب نوین کارن فراگیرپخش دماوند نفس دارو سها هلال البرز هجرت رازی بهرسان دارو بهستان دی دارو باریج اسانس تعاونی داروسازان جلال آرا قاسم ایران داروگستر نخبگان یاراطب ثامن ممتاز شفاصدر داروگسترمحک

گزارش جلسه

آقای هاشمی تاکید بر رعایت سهمیه دارویی داروخانه ها که توسط معاونت غذا و دارو می گردد نمودند و همچنین در خصوص رعایت موازین مربوط به جابه جایی نیروهای شرکت ها تاکید داشتند.

درمورد پیمانکاران دولتی اظهار نظر و پیشنهاداتی ارائه شد که با توجه به عدم حصول نتیجه، بهترین راه حل قطع همکاری با آنها بود.

سپس در ارتباط با وضعیت مالی داروخانه هایی که در جلسه قبل کمیته تصمیم گیری شده بود بررسی و اظهار نظرگردید.

جهت واگذاری داروخانه ها بر اساس مصوبات قبلی قرار بود از معاونت غذا و دارو اعتبار آنها استعلام گرفته شود و به میزان همان اعتبار که در سایت نیز اعلام می گردد شرکتها فاکتور صادر نمایند. که تاکید بر پیگیری جدی این موضوع شد

در خصوص داروخانه هایی که در جلسه قبل مطرح شده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

  • 1-دکتر پیرایی: با توجه به مذاکرات آقای دکتر آذربایجانی از انجمن داروسازان مقرر شد مجدد یک جلسه ای با حضور آقای دکتر نصری گذاشته شود و تصمیمی اتخاذ گردد.
  • 2-غفوری گلپایگان: قطع سهمیه
  • 3-صرامی مبارکه: دعوت به جلسه
  • 4-باطنی آمادگاه: فروش نقدی
  • 5-مسیبی گز: قطع سهمیه
  • 6-حجتی ابوالحسنی: فروش نقدی و تعهد تسویه تا پایان آبان ماه
  • 7-کوثر قائمیه: تذکر به آقای دکتر حیدری

مابقی داروخانه ها هم طبق مصوبه جلسه 97/07/22 اقدام گردد.

 

تصاویر