صورتجلسه شماره 114 هیات مدیره مورخ 97/08/19

صورتجلسه شماره 114 هیات مدیره مورخ 97/08/19

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

محل برگزاری: دفتر انجمن

تاريخ: 97/08/19

ساعت: 8 الی 10 صبح

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد جعفری متولی هاشمی- معطریان محمدی نژاد ناصرپور دکتر مقاره عابد دکتر آذربایجانی و آقای افضلی

تصمیمات

جلسه با موضوع بررسی امور مجمع عمومی برگزار گردید. جهت جدول زمانبندی برنامه های مجمع پیشنهاداتی از قبیل سخنرانی میهمان برنامه و مشخص شدن سخنران مبحث تعاونی و زمین شهرک ارائه و تصویب گردید.

آقای افضلی ترازنامه و جدول سود و زیان و بدهی اعضا را عنوان نمودند. در خصوص اعلام بدهی اعضا مقرر گردید مبلغ بدهی تا 97/07/30 به اعضا اعلام شود. مبلغ 146028000 ریال نیز بدهی آقای دکتر یقینی بابت چاپ و توزیع کتاب بود که به عنوان هزینه های مشارکت انجمن منظور گردید.

مقرر شد به افرادی که جهت خرید دفتر انجمن مشارکت نموده اند، صورت وضعیتی از حساب اجاره دفتر، در روز مجمع به آنها ارائه گردد.

پیشنهاد هیات مدیره فعلی به هیات مدیره آینده این بود که محل دفتر انجمن با مالکیت انجمن از سهامداران خریداری گردد. همچنین جهت امور مالیاتی انجمن و حسابرسی دفاتر انجمن از طرف بیمه، هیات مدیره جدید موضوع را پیگیری خواهد کرد.

در خصوص افزایش شارژ مقرر گردید از تاریخ 98/01/01 شارژ دریافتی 900 هزار ریال به ازای هر ماه باشد و اعضایی که سال قبل را تسویه نمی کنند در سال جدید به جای پرداخت شارژ 750 هزار ریالی باید 900 هزار ریال جهت تسویه شارژ ماهیانه سال قبل پرداخت نمایند.

در نهایت مدارک کاندیدای انتخابات بررسی مجدد شد و مقرر گردید موارد ناقص تکمیل گردد.

 

 

تصاویر