اعضای هیئت مدیره و بازرسین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام شرکت

رزومه

1

حسین همتی نژاد

رئیس

پراور پخش سپاهان

مشاهده

2

سید مجید هاشمی

نایب رئیس

هجرت

مشاهده

3

محمدرضا آذربایجانی

خزانه دار

شفا آراد

مشاهده

4

امیر رضا مقاره عابد

عضو و دبیر

دارو بهداشت آسیا

مشاهده

5

مجتبی جعفری

عضو

مهر آیین پارتیکان

مشاهده

6

مهدی علیخانی

عضو

محیا دارو مشاهده

7

محمود نظری

عضو

کیمیا روغن البرز
مشاهده

8

حمیدرضا رادمهر بازرس کاویش پخش آرشا
مشاهده