صورتجلسه شماره 21 کمیته مالی مورخ 97/09/27

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/09/27

شماره: 21

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

فروش با احتیاط: نصیری اردل، دکتر حامی، سلامت شهرکرد، دکتر هادی عشر

فروش نقدی: دکتر برنجکوب، المهدی آمادگاه، دکتر روحی شهرکرد

تذکر به داروخانه: دکتر حجتی مشتاق، حکمت خمینی شهر، دکتر نجفی شهرکرد، دکتر دهدار

قطع سهمیه: حیان، دکتر غفوری گلپایگان، دکتر پیرایی، دکتر مسیبی گز، دکتر صرامی، دکتر باطنی آمادگاه، دکتر موسوی باغبهادران، دکتر قریشی شاهین شهر، دکتر ایوبیان، دکتر نصری شمس آبادی و دکتر افلاکیان

سهمیه آزاد: دکتر گودرزی کاوه

تصمیم گیری در کمیته دارویی: دکتر سبحانی، دکتر بشارت، ابوریحان اصفهان

در خصوص داروخانه دکتر صادقی نایین با توجه به اتمام فرصت ارائه شده از طرف معاونت غذا و دارو جهت صدور چک غیر موسس، مقرر شد با داروخانه مذاکره شود.

تصاویر