صورتجلسه شماره 114 هیات مدیره مورخ 97/08/29

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/08/29

شماره 114

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: دکتر همتی نژاد، دکتر آذربایجانی، دکتر مقاره عابد، جعفری، نظری، علیخانی، هاشمی و رادمهر

تصمیمات

جلسه با پیشنهاد آقای دکتر همتی نژاد مبنی بر تقویت بخش غذایی در ترکیب هیات مدیره آغاز گردید. و پس از تبادل نظر مقرر شد تعیین ترکیب اعضای هیات مدیره بصورت کتبی انجام شود.

کاندیدای ریاست آقایان دکتر همتی نژاد و دکتر مقاره عابد معرفی شدند که پس از رای گیری آقای دکتر همتی نژاد به سمت ریاست انتخاب گردیدند. و بدین ترتیب آقای هاشمی، نایب رئیس، آقای دکتر مقاره عابد، دبیر و آقای دکتر آذربایجانی نیز به عنوان خزانه دار انتخاب گردیدند.

در ادامه مقرر گردید فعالیت کمیته ها بصورت مستقل صورت پذیرد.

مقرر شد دستور کار هر جلسه از قبل تعیین گردد.

تصاویر