صورتجلسه شماره 119 هیات مدیره مورخ 98/01/19

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/01/19

شماره : 119

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: دکتر همتی نژاد، دکتر آذربایجانی، علیخانی، رادمهر، نظری، دکتر مقاره عابد، مهندس معطریان، ناصرپور و عاشوری

تصمیمات

اولین جلسه هیات مدیره در سال 98 با موضوع پیگیری مسائل مربوط به تشکیل تعاونی و بررسی امور برگزاری مراسم عیدانه تشکیل شد.

آقای ناصرپور گزارشی از روند اجرای تشکیل تعاونی را ارائه نمودند ایشان به مواردی از قبیل نحوه تشکیل، نحوه عضویت، مبلغ قابل پرداخت، مدیریت تعاونی و نحوه خرید سهام اشاره نمودند.

موضوعی که در حال حاضر روند تشکیل تعاونی را به تعویق انداخته است به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا می باشد. در این خصوص مصوبه جلسه قبلی مبنی بر آن بود که علاوه بر عضو حقیقی، عضو حقوقی هم به اعضا اضافه گردد و مجددا این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات حاکی از آن بود که ترکیب اعضا صرفا حقیقی، یا صرفا حقوقی و یا تلفیقی باشد و مزایا و معایب هر یک بررسی شد.

در نهایت مقرر گردید ترکیب اعضای تعاونی بصورت حقیقی و از هر شرکت یک نفر و به تایید انجمن باشند. شرط تایید انجمن عضویت در انجمن و مدیرعامل بودن یا عضو هیات مدیره شرکت های استانی و یا مدیر شعبه شرکت های سراسری (با ارائه مستندات مربوطه) می باشد.

خدمات تعاونی شامل سه دسته تعیین گردید: 1 خدمات و پروژه های مربوط به اعضای تعاونی -2- مربوط به اعضای انجمن -3- مربوط به عموم مردم. که نهایتا سود کلیه این خدمات به اعضای تعاونی خواهد رسید.

واگذاری سهام اشخاص حقیقی به یکدیگر با نظارت و تایید انجمن صورت خواهد پذیرفت.

جهت مراسم عیدانه مقرر شد با پذیرایی شام مراسم برگزار گردد. همچنین مصوب گردید در این مراسم مبالغ نقدی کمک به سیل زدگان با دستگاه پوز سیار جمع آوری گردد.

 

تصاویر