صورتجلسه شماره 120 هیات مدیره مورخ 98/02/08

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/02/08

شماره : 120

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: دکتر همتی نژاد، دکتر آذربایجانی، هاشمی، دکتر مقاره عابد، علیخانی و نظری

تصمیمات

آقای دکتر همتی نژاد در خصوص توسعه کمیته آموزش و عضویت در کمسیون های اتاق بازرگانی صحبت نمودند.

در خصوص روند اجرایی تعاونی و تعیین مدیر عامل تعاونی تبادل نظر گردید. پیشنهاد آقای علیخانی حسابرسی هر شش ماه یکبار تعاونی توسط هیات مدیره انجمن بود.

آقای نظری پیشنهاد نمودند دو نفر از اعضای هیات مدیره انجمن در هیات مدیره تعاونی عضو شوند و این مورد در صورت امکان در اساسنامه لحاظ گردد و همچنین طی جلسه ای کاندیدای انتخابی توسط هیات مدیره انجمن به اعضای تعاونی معرفی و در همان جلسه از اعضا جهت کاندیدای هیات مدیره تعاونی فراخوان گردد. در نهایت مقرر شد در روز چهارشنبه مورخ 98/02/18 از اعضای تعاونی جهت تشکیل جلسه مذکور دعوت به عمل آید .

موضوع تفویض برخی از اختیارات معاونت غذا و دارو در خصوص شرکت های دارویی به انجمن صنعت پخش و انجمن داروسازان مورد بررسی قرار گرفت. مواردی که در این موضوع قابل بررسی بودند عبارت بود از: تامین منابع مالی فرایند مسائل مربوط به حضور نماینده انجمن داروسازان در کنار نماینده انجمن صنعت پخش در بازرسی ها تعارض نظراتی که به دلیل دو نفر بودن کارشناسان وجود دارد رضایت و یا عدم رضایت اعضای انجمن از فرصت ها و تهدیدات پیش رو نظارت حاکمیتی معاونت بر روند اجرای امور.

پس از تبادل نظر مقرر گردید انجمن طی مکاتبه ای موافقت خود را با اصل موضوع به معاونت اعلام نماید و اینکه موافقت انجمن صرفا در صورت حضور نماینده خود به تنهایی در بازرسی ها خواهد بود و انجمن صنعت پخش هزینه های فرایند را از خزانه خود متقبل خواهد شد.

مقرر شد درصورتیکه اعضای هیات مدیره قصد مراجعه به ارگان هایی را دارند به دفتر انجمن جهت مطلع ساختن اعضای دیگر هیات مدیره اطلاع رسانی نمایند.

مقرر شد از آقای سجادی در جلسه آتی هیات مدیره جهت طرح مسائل فی مابین با شرکت های دارویی دعوت به عمل آید.

مقرر شد در تاریخ 98/02/09 ساعت 8 صبح جلسه شرکت های دارویی جهت بررسی بدهی بیمارستان ها و امام سجاد برگزار گردد.

مبلغ جمع آوری شده در مراسم عیدانه جهت کمک به سیل زدگان شصت و هفت میلیون و نهصد هزار ریال اعلام گردید و مقرر شد با مساعدت خزانه انجمن مبلغ مذکور به صد میلیون ریال برسد.

هزینه مراسم برگزاری عیدانه 186505000 ریال اعلام شد که هفتاد میلیون ریال آن توسط اسپانسر (شرکت امسی سافت) پرداخت گردید.

 

تصاویر