صورتجلسه شماره 23 کمیته مالی مورخ 98/02/10

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/02/10

شماره:23

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تذکر به داروخانه: دکتر خسرویان مبارکه

قطع سهمیه: دکتر مسیبی گز دکتر افلاکیان دکتر صرامی

سهمیه آزاد: دکتر گودرزی

اخذ استعلام: دکتر زمانی خوراسگان دکتر دقیقی

مقرر شد در خصوص داروخانه های استان چهار محال و بختیاری که بدون تسویه حساب واگذار شده اند با خانم دکتر رضوی مکاتبه گردد.

مقرر شد جهت شرکت سلامت پخش هستی با داروخانه المهدی آمادگاه و برای شرکت ممتاز با داروخانه دکتر رضایی خمینی شهر مکاتبه گردد .

 

تصاویر