صورتجلسه شماره 121 هیات مدیره مورخ 98/03/19

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/03/19

شماره:121

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد هاشمی دکتر آذربایجانی دکتر مقاره عابد جعفری نظری - علیخانی

تصمیمات

اولین موضوعی که در جلسه مطرح گردید، موضوع تعیین و معرفی کارشناس ارزشیابی و بازرسی های شرکت های دارویی به معاونت غذا و دارو بود: پیشنهاد اعضای حاضر به شرح ذیل مطرح گردید:

 1- جهت فرایندهای تفویض شده از دفتر انجمن استفاده شود -2- با توجه به مهم بودن بحث آموزش مسئولین فنی شخص منتخب باید تا حدودی دارای اطلاعاتی از مباحث آموزشی باشد -3- موضوع در فرصت کافی در کمیته دارویی بررسی گردد -4- انتخاب شخصی که قبلا در صنعت پخش بوده است (برای شروع کار) و در آینده درصورت لزوم شخص دیگری را جهت اجرای امور آموزش دهیم -5- لزوم یا عدم لزوم پذیرش فرایندهای تفویض اختیار -6- بررسی هزینه های فرایند

در نهایت رزومه افراد پیشنهاد شده جهت کارشناسی فرایندهای تفویض شده بررسی گردید افراد پیشنهاد شده آقای دکتر فریدزادگان و آقای اتابک بودند و پس از تبادل نظر آقای دکتر فریدزادگان انتخاب شدند.

مقرر شد فرد منتخب بصورت موقت و پرکیس با انجمن همکاری نماید و در هر جلسه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به ایشان تخصیص یابد. فلوچارت فرایند نیز مورد بررسی قرار گرفت.

گزارشی در خصوص درخواست همکاری معاونت بهداشتی جهت برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون بالا ارائه گردید.

مقرر شد جلسه تعیین هیات مدیره تعاونی روز دوشنبه 27 خردادماه برگزار گردد.

آقای طهماسبی به عنوان میهمان جلسه، در خصوص معرفی موسسه حقوقی طاها صحبت نمودند.

 

 

تصاویر