صورتجلسه شماره 24 کمیته مالی مورخ 98/03/23

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/03/23

شماره:24

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تذکر به داروخانه: دکتر حجتی مشتاق مهررضا دکتر معین موسوی دکتر مددی دکتر دقیقی دکتر گنجعلی خان دکتر زمانی دکتر رضا زاده سینا خاردان دکتر برنجکوب دکتر رستگاری گلپایگان

قطع سهمیه: صرامی مبارکه المهدی آمادگاه دکتر باقری فرادنبه خزایلی نجف آباد

سهمیه آزاد: دکتر غفوری گپایگان

اقدام حقوقی: دکتر افلاکیان

 

تصاویر