همکاری در طرح غربالگری

با توجه طرح غربالگری فشار خون توسط معاونت محترم بهداشتی استان، شرکت های عضو انجمن چنانچه قصد مشارکت در این طرح را دارند با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند. نحوه همکاری در قالب تکثیر نمونه بروشورهای ذیل و تهیه فشارسنج می باشد.