صورتجلسه شماره 122هیات مدیره مورخ 98/04/22

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/04/22

شماره:122

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد علیخانی هاشمی جعفری دکتر مقاره عابد نظری دکتر آذربایجانی و مهندس معطریان

تصمیمات

در ابتدای جلسه آقای دکتر همتی نژاد گزارشی از برگزاری مجمع عمومی انجمن ایران و انتخابات بازرس، سمینار صنعت پخش شیراز و سمینار رونمایی از فاز دوم سایت صدور مجوز کالا را ارائه نمودند و در ادامه به برگزاری برنامه رقص همپای شریک در روز آینده و همچنین به دعوت معاونت محترم بهداشتی و ریاست محترم دانشگاه در جلسه ای جهت روز آینده اشاره نمودند.

آقای دکتر مقاره عابد در خصوص کمیته شعب که در محل انجمن ایران برگزار شده بود گزارشی ارائه نمودند. ایشان به مواردی که در سمینار مربوط به سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا طرح گردید از جمله ثبت اسناد خرید و فروش توسط شرکت ها اشاره فرمودند.

آقای دکتر مقاره عابد موضوع نداشتن کارت بازرگانی اعضا و لزوم اخذ آن و جلسه ای در این خصوص را مطرح نمودند.

در خصوص برگزاری جلسه آموزشی نرم افزار اداری و الزام حضور یک نفر از هر شعبه انجمن در این جلسه مقرر گردید خانم منصوری در جلسه حضور یابد.

چالش های پیش رو در ارزشیابی شرکت ها عنوان شد و در این راستا مقرر شد با آقای دکتر عدلی جلسه گذاشته شود و جهت امتیازدهی نیز امتیازات قبلی شرکت ها مد نظر قرار گیرد. در این راستا آقای جعفری پیشنهاد طرح موضوع در کمیته دارویی و اولویت بندی ایرادات را عنوان نمودند. همچنین طبق پیشنهاد آقای علیخانی مقرر شد در مرحله اول امتیازات مطرح نشود و چنانچه در مرحله دوم ایرادات رفع گردید و اعتراضی وجود نداشت نتایج به معاونت اعلام گردد.

موضوع عدم تسویه بدهی مراکز دولتی و داروخانه امام سجاد و تلاش هایی که در این خصوص انجام شد مطرح گردید و عنوان شد که 25 درصد از بدهی داروخانه امام سجاد پرداخت شده است.

آقای هاشمی در خصوص دعوت انجمن داروسازان استان چهارمحال و بختیاری در مراسم بزرگداشت روز پزشک و داروساز صحبت نمودند و مقرر شد انجمن و شرکت ها مشارکت نمایند.

مقرر شد جهت انجام امور ثبتی شرکت تعاونی مبلغ ده میلیون ریال از طرف انجمن به هیات مدیره تعاونی قرض داده شود.

 

 

تصاویر