صورتجلسه شماره 25 کمیته مالی مورخ 98/05/16

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/05/16

شماره:25

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تذکر به داروخانه: دکتر عرب ها دکتر باقری فرادنبه دکتر بهارلو عدالت فلاورجان دکتر بهرامی خمینی شهر ولیعصر گلپایگان دکتر نعمت الهی کیان دکتر صرامی

فروش نقدی: روحی شهرکرد

تماس با انجمن داروسازان: دکتر زمانی کاشان

پیشنهاد شد شرکت ها به داروخانه دکتر افلاکیان مهلت دهند. در خصوص داروخانه پاستور مال خلیفه نیز با توجه به ابطال آن داروخانه و چک های برگشتی که دارد مقرر شد تماس گرفته شود.جهت داروخانه دکتر باطنی در کمیته دارویی تصمیم گیری شود. و در خصوص داروخانه دکتر لنگری مقرر شد جهت خرید برنامه ریزی شود.

 

تصاویر