گزارش مذکرات با آقای دکتر شانه ساز، ریاست محترم سازمان غذا و دارو و معاون محترم وزیر بهداشت در تاریخ 98/06/07

به دنبال مذاکرات خصوصی انجام شده با آقای دکتر شانه ساز (ریاست محترم سازمان غذا و دارو و معاون محترم وزیر بهداشت) و با حضور آقایان دکتر اصلانی (معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان)، دکتر صادقیان (ریاست محترم انجمن داروسازان اصفهان)، دکتر جان نثاری (مدیریت محترم نظارت بر امور دارو)، دکتر حریری، دکتر آذربایجانی، دکتر مقاره عابد، نظری، علیخانی و فرهادیان، در تاریخ 98/06/07 موارد به شرح ذیل عنوان می گردد:

در خصوص بدهی داروخانه های دولتی، امام سجاد و پیمانکار مقرر گردید در اولین پرداخت که تا آخر شهریور ماه خواهد بود و مبلغ آن 3000 میلیارد تومان است و مربوط به دارو و تجهیزات می باشد، قسمتی از آن نیز به حساب شرکت های پخش منظور گردد.

مقرر گردید نماینده انجمن صنعت پخش جهت طرح موارد مربوطه در قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی استان اصفهان حضور یابد.

عنوان گردید معاونت غذا و دارو با ریاست غذا و دارو مکاتبه ای در خصوص جداسازی حساب دارویی و قلمداد کردن داروخانه امام سجاد به عنوان واحد سرپایی داشته باشد.

در صورت بدهی بیش از اندازه بیمارستان های دولتی، داروخانه امام سجاد و پیمانکاران، معاونت غذا و دارو داروخانه هایی را جهت خرید داروهای خاص از شرکت ها معرفی نماید و همچنین عنوان شد شرکت های دارویی تعهدی در قبال مراکز بدهکار جهت تامین دارو ندارند.

در خصوص تاسیس داروخانه ای توسط انجمن داروسازان تحت عنوان داروخانه تعاونی داروسازان صحبت شد.