صورتجلسه شماره 57 کمیته غذایی و بهداشتی مورخ 98/06/13

عنوان: صورتجلسه کمیته غذایی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8

تاريخ: 98/06/13

شماره: 57

خاتمه:10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:مدیران و نمایندگان شرکت های: پراور مهرآیین - هدف عصر طلایی آرین مهر زرگران ارمغان سلامت - رویای نقش جهان پخش پایا رز پخش قاسم ایران البرز زاگرس شکوه نگین آسیا

تصمیمات

ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونت غذا و دارو مبنی بر الزام شرکت های غیر دارویی جهت اخذ مجوز بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تبادل نظر پیشنهادات ذیل عنوان گردید:

استخدام ساعتی کارشناسان شبکه بهداشت استخدام کارشناس توسط انجمن جهت کنترل و کارشناسی شرکت های عضو مشخص شدن مولفه های بازرسی توسط انجمن مذاکره با سازمان های مربوطه جهت مشخص شدن ابعاد مجوز بهداشتی همکاری با شرکت هایی که در زمینه طب کار فعالیت دارند.

در نهایت مصوب گردید قبل از مکاتبه با معاونت غذا و دارو، جهت مشخص شدن ابعاد مجوز بهداشتی با ارگان مربوطه مذاکره شود.

مقرر گردید انجمن با شرکت های صادر کننده مجوز طب کار مذکره نماید.

در خصوص بدهی آقای رضایی به شرکت ها مقرر شد مکاتبه ای با ایشان انجام شود و تا پایان شهریور ماه جهت تسویه حساب فرصت داده شود و در صورت عدم تسویه نقدی، انجمن و نماینده ایشان می تواند از محل مغازه ای که دارد اقدام به تسویه حساب کامل با شرکت ها کند.

 

 

تصاویر