صورتجلسه شماره 26 کمیته مالی مورخ 98/06/24

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/06/24

شماره:26

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تذکر به داروخانه: المهدی آمادگاه دکتر طالبی بشارت دهاقان دکتر عبدی کاشان مرجان کاشان دکتر بهرامی زینبیه

مکابه با معاونت غذا و دارو: دکتر زمانی خوراسگان

اقدام قانونی: دکتر پیرایی

قطع سهمیه: گلستان اردل دکتر پیرایی دکتر قاسمی اسفه سالاری - حکمت

سهمیه آزاد: دکتر غفوری گلپایگان

سایت انجمن جهت اعلام مطالبات ماهانه شرکت ها از دانشگاه عنوان گردید.

در ارتباط با مطالبات از دانشگاه پیشنهاد جلسه مجدد با مسئولین دانشگاه عنوان گردید.

مقرر گردید تعهد از موسس داروخانه هایی که جانشین موسس معرفی می کنند توسط شرکت ها گرفته شود.

در خصوص پیمانکاران بیمارستان ها مقرر شد شرکت ها ضمانت لازم را از آنها دریافت نمایند.

مقرر گردید داروخانه هایی که بدون اطلاع رسانی بصورت موقت تعطیل می گردند و پاسخگوی بدهی خود نمی باشند در جلسه ستاد توزیع دارو عنوان شوند مانند داروخانه دکتر پیمانی هشت بهشت.

 

تصاویر