صورتجلسه شماره 124 هیات مدیره مورخ 98/07/06

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/07/06

شماره: 124

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه: آقایان دکتر همتی نژاد هاشمی، جعفری، علیخانی دکتر مقاره عابد نظری دکتر آذربایجانی و رادمهر

تصمیمات

بر اساس دستور جلسه، در ابتدا موضوع دستورالعمل نحوه صدور مجوز جهت حمل و نقل مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت و پیرو سخنان آقای دکتر همتی نژاد مقرر گردید در این خصوص با آقای دکتر حیدری (معاونت محترم بهداشتی) جلسه ای تنظیم گردد.

در خصوص هزینه های ارزشیابی شرکت های دارویی عنوان گردید که آقای دکتر فریدزادگان با پرکیس دو میلیون ریال موافقت نمودند. در این راستا مقرر شد بابت هر بازدید از شرکت ها مبلغ چهار میلیون ریال دریافت و مابین دو کارشناس تقسیم گردد.

آقای دکتر مقاره عابد در خصوص بازدید از انبارهای بنکداری شهرداری اصفهان، متراژ هر قطعه و قیمت های آن گزارشی اعلام نمودند و در ادامه به زمین های دیگری واقع در شش راه با کاربری صنعتی اشاره فرمودند. زمین مذکور دارای سند، آب، برق و گاز و قیمت هر متر آن 12 میلیون ریال می باشد.

در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه در آبان ماه و لزوم داشتن کارت عضویت اعضا در اتاق بازرگانی جهت حضور در مجمع، تبادل نظر گردید. در این راستا آقای دکتر همتی نژاد از رایزنی های انجمن ایران با اتاق ایران صحبت نمودند. مقرر گردید با شرکت های سراسری عضو انجمن جهت ارائه کپی کارت بازرگانی مدیر عامل مربوطه به انجمن پخش اصفهان، مکاتبه گردد و با توجه به زمان بر بودن این روند، برگزاری مجمع به آذرماه موکول گردید.

درخواست عضویت شرکت تپسی در انجمن مطرح و مقرر گردید آقای نظری به عنوان رئیس کمیته رفاهی، طی جلسه ای با مسئولین آن شرکت موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

درخواست سازمان مدیریت صنعتی جهت همفکری در پروژه مدرسه فروش و برگزاری دوره دوم مدیریت استراتژیک عنوان و مقرر گردید انجمن در این خصوص خود اقدام نماید. این موضوع در جلسه آتی بطور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

تصاویر