صورتجلسه شماره 87 کمیته دارویی مورخ 98/07/25

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/7/25

شماره 87

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه: نمایندگان شرکت های: هجرت داروپخش بهستان سینا پخش ژن - باریج اسانس سها هلال - اکسیر رازی سلامت پخش هستی البرز- قاسم ایران دی دارو نفس دارو الیت دارو ممتاز عارف دارو سفیر دارو داروبهداشت آسیا هنار دارو - فردوس

تصمیمات

پس از تلاوت کلام ا... مجید موضوع جلسه به شرح ذیل گردید:

بررسی و رسیدگی مطالبات شرکت ها از مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی

طلب شرکت ها از مراکز دولتی 2800 میلیارد ریال است که 960 میالیارد ریال آن شامل فاکتورهای تعهدی می باشد.

پیشنهاد گردید یک گردهمایی با حضور دبیران انجمن صنعت پخش کلیه شعب برگزار گردد.

پیشنهاد شد با آقای دکتر شانه ساز مکاتبه ای مبنی بر شرح وضعیت کنونی مطالبات و جداسازی بودجه دارویی از موارد غیر دارویی و جریان مالی دانشگاه انجام شود.

پیشنهاد گردید طی جلسه با آقای سجاد و آقای دکتر یوسفی، مسائل مربوطه عنوان شود.

مصوب گردید از ابتدای آبان ماه کلیه مراکز تحت پوشش دانشگاه قطع سهمیه شوند و مذاکره با استانداری و دانشگاه صورت پذیرد.

مقرر گردید تحویل داروهای اورژانسی به مراکز مذکور طی مکاتبه مراکز با انجمن صنعت پخش صورت پذیرد و موضوع طی مکاتبه ای به اطلاع انجمن ایران جهت گزارش به مدیران عامل شرکت های دارویی نیز برسد.

 

تصاویر