صورتجلسه شماره 126 هیات مدیره مورخ 98/09/18

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/09/18

شماره: 126

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، نظری و رادمهر

تصمیمات

در خصوص برگزاری کمیته شعب برنامه ریزی شد. تاریخ برگزاری ۵ و ۴ دی ماه پیشنهاد و مقرر گردید برنامه بازدید از یک شرکت پخش استانی و یک کارخانه داروسازی برای عصر روز اول تنظیم شود و برای روز دوم برنامه آموزشی سایت رصد کالا تنظیم گردد. هتل هایی که جهت رزرو مد نظر بودند مطرح شد.

گزارش اقدامات انجام شده جهت اخذ سهمیه بنزین بدین شرح اعلام شد که کلیه مکاتبات انجام شده به کارتابل وزیر کشور ارجاع داده شده است.

گزارش تعداد اعضایی که نسبت به ارسال کارت بازرگانی خود و یا شرکت اقدام نموده بودند عنوان شد.

در خصوص الزام داشتن کارت بازرگانی اعضا جهت برگزاری مجمع مقرر شد با آقای گلشیرازی جلسه ای برگزار گردد و در صورت عدم حصول نتیجه مناسب ترکیب هیات مدیره و بازرس به همین صورت فعلی به فعالیت خود ادامه دهد.

آقای نظری گزارشی از جلساتی که در سازمان مدیریت صنعتی در خصوص پایان دوره های مدیریت استراتژیک برگزار شده بود عنوان فرمودند و به دنبال آن موضوع ایجاد مدرسه فروش توسط انجمن مطرح شد . آقای دکتر آذربایجانی پیشنهاد کلی نگری به این پروسه را داشتند به اینصورت که موضوع صرفا مربوط به فروش نباشد و عنوان آن مدرسه صنعت پخش باشد و موضوعات درسی بصورت عملی تفهیم گردد

در خصوص اقداماتی که جهت زمین واقع در شش راه (شمال شرقی اصفهان) انجام شده بود صحبت شد و مقرر گردید شرایط خرید و موقعیت زمین به اعضا اطلاع رسانی شود.

تصاویر