صورتجلسه شماره 127 هیات مدیره مورخ 98/09/30

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/09/30

شماره: 127

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، هاشمی، علیخانی، دکتر آذربایجانی، نظری، جعفری و رادمهر

تصمیمات

آقای دکتر همتی نژاد و آقای دکتر مقاره عابد در خصوص جلسه ای در انجمن تهران جهت رسیدگی به اعتراض مربوط به فرایندهای تفویض شده به انجمن اصفهان بود صحبت نمودند. اعتراضات از قبیل تعداد کارشناسان و هزینه های وارد بر شرکت ها بود و در نهایت مقرر شد جهت پاسخ به سوالات پیش آمده، جلسه ای با حضور معترضین و آقای دکتر جان نثاری در اصفهان برگزار گردد.

آقای فرهادیان گزارشی از وضعیت رزرو هتل چهل پنجره برای مدعوین کمیته شعب ارائه نودند. در خصوص برنامه های تنظیم شده کمیته شعب، مقرر شد برنامه بازدید از شرکت پخش استانی حذف شود. جهت گیفت های هدیه، نحوه انتقال میهمانان به شرکت رها و برنامه آنتراک تصمیم گیری شد.

جهت برگزاری سمینار آموزشی سامانه پخش، عنوان شد که از 140 شرکت باید بصورت کتبی دعوت به عمل آید. محل اجرای برنامه نیز سالن صنعت معدن و تجارت می باشد.

در خصوص تنظیم اجاره نامه محل دفتر انجمن جهت فعالیت تعاونی انجمن پخش، مقرر شد از مشاور مالیاتی نظرسنجی شود.

آقای جعفری گزارش ملاقات با مدیرعامل شرکت تعاونی ذوب آهن و واگذاری کوثر شهرداری را ارائه فرمودند و مقرر شد جهت شرکت در مزایده ها، به روند ثبت تعاونی سرعت بخشید.

 

 

تصاویر