صورتجلسه شماره 28 کمیته مالی مورخ 98/11/12

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 98/11/12

شماره:28

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

تذکر به داروخانه: دکتر قربانی رهنان دکتر زعفرانیه دکتر کاظمی (آریا شهرکرد) دکتر غفوری گلپایگان دکتر حجتی مشتاق دکتر معین موسوی دکتر مدنی ویلاشهر دکتر قریشی شاهین شهر بیمارستان امیرالمومنین دکتر صادقی دینانی دکتر صفاریه مبارکه

قطع سهمیه: دکتر صادقی دینانی دکتر شاهرضایی بلوار شفق

تصاویر