صورتجلسه شماره 128 هیات مدیره مورخ 98/11/14

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 98/11/14

شماره: 128

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، علیخانی، نظری، جعفری، دکتر آذربایجانی و رادمهر

تصمیمات

در ابتدای جلسه آقای دکتر همتی نژاد در خصوص مکاتبه با اتاق بازرگانی جهت رزرو سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی برای برگزاری مراسم پایان دوره مدیریت صنعتی صحبت نمودند.

در ادامه جهت برگزاری مجمع و لزوم دارا بودن کارت بازرگانی صحبت شد و اعلام گردید که در حال حاضر 44 شرکت دارای کارت بازرگانی یا عضویت اتاق می باشند و اخذ مدرک مذکور از مابقی شرکت ها نیز در دست اقدام است. پس از تبادل نظر مقرر شد تاریخ برگزاری مجمع عمومی بعد از خرداد ماه سال 1399 باشد و دبیرخانه انجمن تا آن زمان نسبت به جمع آوری 100 کارت بازرگانی اقدام نماید.

روند انجام ارزشیابی شرکت های دارویی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد همچنان انجمن اختیار واگذار شده از طرف معاونت غذا و دارو را متقبل باشد ولی در آن اصلاحاتی لحاظ گردد: انجام ارزشیابی با یک نفر کارشناس صورت پذیرد هزینه ها با انجمن باشد.

آقای دکتر همتی نژاد درخواست آقای دکتر حیدری مبنی بر مشارکت انجمن در امور خیریه و تامین ناوگان توزیع محصولات خیریه را عنوان فرمودند و در ادامه به همایش روز 27 بهمن که جهت گشایش مدرسه فروش می باشد اشاره نمودند و مقررشد جهت سخنرانی آقای دکتر حیدری جهت امور خیریه، در کنداکتور مراسم مذکور فرصتی پیش بینی گردد.