صورتجلسه شماره 134 هیات مدیره مورخ 99/04/30

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 99/04/30

شماره: 134

خاتمه: 10:30

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، هاشمی، نظری و دکتر فریدزادگان

مصوبات

بر اساس مذاکرات آقای دکتر همتی نژاد با آقای دکتر صادقیان، مقرر گردید کارشناس ارزیاب انجمن داروسازان در ارزشیابی ها حضور نداشته باشد و ارزشیابی ها توسط آقای دکتر فریدزادگان صورت پذیرد.

براساس مکاتبه معاونت غذا و دارو که در آن مبلغ هر ارزشیابی 5 میلیون ریال تعیین شده بود، جهت رعایت شرایط اقتصادی شرکت ها مقرر گردید مبلغ 4 میلیون ریال بابت هر ارزشیابی از شرکت های دارویی دریافت گردد.

طی پیشنهاد آقای دکتر آذربایجانی مقرر گردید یک جلسه کمیته دارویی با حضور آقای دکتر فریدزادگان برگزار گردد و نقطه نظرات فی مابین در خصوص انجام ارزشیابی ها طرح گردد.

مقرر گردید با آقای دکتر جان نثاری جلسه ای برگزار گردد و پروتکل های مد نظر انجمن در خصوص ارزشیابی ها و قوانین حضور مسئولین فنی در شرکت ها به ایشان اعلام گردد.

مقرر گردید آموزش مسئولین فنی کما فی السابق در دفتر انجمن پخش و توسط آقای دکتر فریدزادگان صورت پذیرد.

 

تصاویر