صورتجلسه شماره 59 کمیته غذایی و بهداشتی مورخ 99/05/27

عنوان: صورتجلسه کمیته غذایی و بهداشتی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8 صبح

تاريخ:99/05/27

شماره: 59

خاتمه:10 صبح

محل برگزاري: انجمن پخش

حاضرین: مدیران و نمایندگان شرکت های: مهرآیین آریا ایرانیان، رز پخش برگ سیب سبز، پویش نوین تجارت سینا، آرمان گلریز، بستنی اطمینان، کاویش پخش آرشا، تعاونی نویدکاران برتر، ارمغان سلامت سبا و خاقانی نوین سپاهان

گزارش جلسه

اعلام گردید که توزیع اوراق اسنـاد مربوط به مزایده کوثر ها از تاریخ 99/05/22 تا 99/06/06 در سـازمان میـادین صورت می پذیرد و مهلت تحویل آنها به سازمان میادین تا 99/06/10 می­باشد و بازارهای 4، 5، 6، 7، 11 و 13 در لیست مزایده می­باشند.

مقرر گردید درصورت عدم منع قانونی، اوراق توسط انجمن تهیه و خریداری شود و متن اسناد در گروه­های انجمن با اعضا به اشتراک گذاشته شود.

سازمان میادین خواستار حضور حداکثری اعضاء انجمن صنعت پخش در مزایده مذکور می­باشد و از انجمن درخواست کرده که جهت احداث کوثرهای کوچک به نام کوثرهای محله، برنامه کاری به این سازمان ارائه نمایند.

همچنین عنوان گردید که سازمان میادین پیشنهاد واگذاری یک قطعه زمین در کمربندی شرق اصفهان را به انجمن ارائه نموده ­است.

با توجه به شرایط و زمان واگذاری و یا تمدید قرارداد، اعضا در نحوه همکاری با بازارهایی که در مزایده هستند توجه ویژه­ای داشته باشند. انجمن نیز مذاکراتی با سازمان میادین در خصوص تسویه حساب بهره برداران قبلی کوثرها انجام داده است که نقل انتقال بازارها منوط به صدور تسویه حساب توسط انجمن باشد.

آقای سلطـانی قیمت­های پایه اجـاره، سپـرده و ضمـانت­ نامه را چنین اعلام کردند:

کوثر 4: حدود 46 میلیون تومان اجاره، 150 میلیون تومان سپرده به سازمان و 5/1 میلیارد تومان ضمانت­نامه

کوثر 5: حدود 366 میلیون تومان اجاره، 300 میلیون تومان سپرده به سازمان و 3 میلیارد تومان ضمانت­نامه

کوثر 6: حدود 74 میلیون تومان اجاره، 200 میلیون تومان سپرده به سازمان و 2 میلیارد تومان ضمانت­نامه

کوثر 7: حدود 70 میلیون تومان اجاره، 200 میلیون تومان سپرده به سازمان و 2 میلیارد تومان ضمانت­نامه

کوثر 11: حدود 86 میلیون تومان اجاره، 200 میلیون تومان سپرده به سازمان و 2 میلیارد تومان ضمانت­نامه

کوثر 13: حدود 162 میلیون تومان اجاره، 300 میلیون تومان سپرده به سازمان و 3 میلیارد تومان ضمانت­نامه

 

 

تصاویر