صورتجلسه شماره 91 کمیته دارویی مورخ 99/08/11

عنوان: صورتجلسه کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 99/08/11

شماره 91

خاتمه: 10

محل برگزاری: وبینار

حاضرين در جلسه: نمایندگان و مدیران شرکت های: هجرت داروبهداشت آسیا - اکسیر محیادارو آرادسلامت بوعلی الیت التیام سروش دارو عارف دارو سبز دارو سپاهان فردوس شفا آراد - بهستان داروپخش لیوار داروگستر نخبگان مهبان دارو سینا پخش صبا رازی سهاهلال سلامت پخش هستی شایان اعتماد

گزارش جلسه

با توجه به عدم برگزاری کمیته دارویی در چند ماه اخیر بابت شیوع ویروس کرونا، اولین جلسه مجازی این کمیته با حضور نماینده محترم اتاق بازرگانی برگزار و موارد ذیل مطرح گردید:

آقای هاشمی گزارشی از اقدامات انجام شده جهت پیگیری مطالبات از دانشگاه و ملاقاتی که تعدادی از مدیران با آقای دکتر رضایتمند مسئول محترم پشتیبانی و بودجه دانشگاه را داشتند عنوان نمودند.

مصوب شد جا به جایی پرسنل بین شرکت ها منوط به اخذ استعلام از انجمن صنعت پخش باشد.

آقای دکتر مقاره عابد درخصوص جرایم و مشکلات حمل و نقل خودروهای توزیع در سطح شهر و جلساتی که با مسئولین محترم شهرداری جهت رفع آنها برگزار گردید صحبت فرمودند و در ادامه به شرکت باربری که توسط تعاونی انجمن پخش جهت رفع مشکل مذکور تاسیس می گردد اشاره نمودند.

آقای نظری پیشنهاد برگزاری کمیته مالی از طریق جلسات مجازی را عنوان نمودند.

آقای طهماسبی پیشنهاد برگزاری کمیته دارویی در اتاق بازرگانی را مطرح نمودند.

آقای ربیعی پیشنهاد نظارت بر جذب خودروهای توزیع را ارائه نمودند.