صورتجلسه شماره 29 کمیته مالی مورخ 99/08/20

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 9

تاريخ: 99/08/20

شماره:29

خاتمه: 11

محل برگزاری: وبینار

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی و بهداشتی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

قطع سهمیه: دکتر شریفیان بهارستان 

فروش نقدی: مرکزی لردگان

فروش با احتیاط: دکتر شاهرضایی بلوار شفق آریا شهرکرد دکتر نادری ملک شهر  دکتر درخشان

با توجه به واگذاری بیمارستان میمه به پیمانکار و عدم تسویه حساب بدهی قبلی آن بیمارستان و بدنبال پیگیری های مکرر انجمن، اعلام گردید آقای دکتر جان نثاری در حال بررسی این موضوع می باشند.

اکثریت مطالبات ثبت شده در سایت مربوط به بیمارستان ها و مراکز دولتی بود که مقرر شد از طریق کمیته دارویی پیگیری های لازم صورت پذیرد.

در خصوص داروخانه های بشارت دهاقان و دکتر پسته مقرر شد اقدام قانونی توسط شرکت ها صورت پذیرد.

جهت بروز رسانی اطلاعات ثبت شده توسط شرکت ها در سایت انجمن، تاکید و آموزش جهت یادآوری نحوه ثبت و ویرایش اطلاعات ارائه گردید.