صورتجلسه شماره 137 هیات مدیره مورخ 99/10/18

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 99/10/18

شماره: 137

خاتمه: 10:30

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، هاشمی، نظری، علیخانی و رادمهر

مصوبات

در خصوص موضوع حضور انجمن در برنامه گفتگوی ویژه خبری در شبکه استانی و پیرو جلسه مجازی روز یکشنبه مورخ 99/10/14 هیات مدیره انجمن با امور تشکل های اتاق بازرگانی جهت موضوع مذکور و نحوه طرح مشکلات صنعت پخش و چگونگی اجرای این برنامه مقرر شد جلسه مشترکی با سرپرست امور تشکل ها و آقای علی تبار (رابط اتاق و صدا و سیما) برگزار گردد.

مقرر شد موضوع گردشگری مجازی که از طرف اتاق بازرگانی مطرح شده است، در جلسه پیش رو با مسئولین اتاق مورد بررسی قرار گیرد.

در خصوص پروژه ای که انجمن جهت سازمان صنعت معدن تجارت با موضوع بررسی جایگاه صنعت پخش در نظام توزیع انجام داده است مقرر گردید آقای رادمهر آن را مطالعه و در صورت نیاز به تغییر آن را اصلاح نمایند.