صورتجلسه شماره 138 هیات مدیره مورخ 99/10/25

عنوان: صورتجلسه هیات مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 99/10/25

شماره: 138

خاتمه: 10:30

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، هاشمی، نظری، جعفری و رادمهر

مصوبات

پیرو جلسه مورخ 99/10/21 اعضای هیات مدیره با مسئولین محترم تشکل های اتاق بازرگانی و مدیران برنامه گفتگوی ویژه خبری، مقرر شد جلسه جاری هیات مدیره جهت برنامه ریزی امور برگزار گردد.

مصوب شد آقای نظری بعنوان مسئول پیگیری و هماهنگی بین انجمن، اتاق بازرگانی و صدا و سیما قبول زحمت نمایند.

مقرر گردید در خصوص برنامه مذکور اطلاع رسانی به اعضای انجمن انجام شود و در یک بازه زمانی مشخص پیشنهادات، نظرات و مشکلات پخش را بصورت مکتوب به دفتر انجمن اعلام نمایند.

تصمیم بر آن شد کلیه مصاحبه هایی که صورت می پذیرد در دفتر انجمن باشد.

مقرر شد مصاحبه درخصوص صنعت پخش غذایی با آقای دکتر همتی نژاد و در خصوص صنعت پخش دارویی با آقای هاشمی صورت پذیرد.

 

تصاویر