صورتجلسه شماره 30 کمیته مالی شرکت های دارویی و بهداشتی مورخ 99/11/07

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 9

تاريخ: 99/11/07

شماره:30

خاتمه: 11

محل برگزاری: وبینار

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی و بهداشتی

تصمیمات

پس از بررسی اطلاعاتی که شرکت های دارویی و بهداشتی در سایت انجمن وارد نموده بودند تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

قطع سهمیه: دکتر درخشان کاوه اکسیر داران ملت جونقان

فروش نقدی: مرکزی لردگان - دکتر مرتضوی کاشان دکتر نادری ملک شهر دکتر بهرامی خمینی شهر دکتر کچویی گندمان دکتر غفوری گلپایگان آریا شهرکرد دکتر زهدی جلال

فروش با احتیاط: دکتر برهانی جی فارابی شهرکرد دکتر روحی شهرکرد دکتر سبحانی نجف آباد ستایش شهرکرد

تذکر تلفنی: دکتر فدایی