صورتجلسه کمیته آموزش مورخ 99/11/06

عنوان: صورتجلسه کمیته آموزش

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 99/11/06

شماره:39

خاتمه:  10:00

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقايان دکتر همتی نژاد، تفکری، گودینی، نظری، شفیعی، سلطانی، رهنما، زمانی، امامی

گزارش جلسه

سابقه همکاری انجمن با سازمان مدیریت صنعتی توسط آقای تفکری ارائه گردید : دوره مدیریت استراتژیک مدیران – اولین مدرسه فروش

فرایند همکاری مدرسه فروش اسپانه با انجمن جهت آماده سازی و آموزش نیروی کار تخصصی توسط آقای تفکری عنوان گردید. و مقرر شد جزئیات آن در گروه توسط ایشان ارسال شود.

مقرر شد جلسه دیگری جهت بررسی نحوه همکاری انجمن با مدرسه فروش اسپانه تشکیل گردد.

 

 

 

تصاویر