صورتجلسه شماره 1 کمیته آموزش، رفاه و منابع انسانی مورخ 1401/03/02

عنوان: صورتجلسه کمیته آموزش، رفاه و منابع انسانی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 1401/03/02

شماره:1

خاتمه: 10:30

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان دکتر سلطانی، گودینی، رادمهر، نظری و اکبری

تصمیمات

با توجه به شاکله جدید این کمیته و طی فراخوان عمومی که از کلیه اعضای انجمن جهت حضور در این کمیته انجام شد، اولین جلسه کمیته آموزش، رفاه و منابع انسانی در دوره جدید هیات مدیره آغاز و موارد ذیل عنوان گردید.

آقای دکتر سلطانی فرمودند نیاز سنجی آموزشی جهت اشخاص و موضوعات لازم است. همچنین ضروری است هدف گذاری، اولویت بندی و لیست اقدامات تنظیم گردد.

آقای رادمهر در خصوص پیشنویس شرح وظایف این کمیته و امکان سنجی آنها نظرات خود را مطرح نمودند.

آقای نظری فرمودند اهداف بلند مدت، کوتاه مدت و گرید بندی آموزشی مشخص شود.

دلایل کمیاب بودن ویزیتور در صنعت پخش مورد بررسی قرار گرفت از جمله موارد عبارتند از: سطح درآمد کم سیستم پرداخت نادرست عدم تضمین آینده شغلی - وجود خطرات فیزیکی وجود ریسک های مالی و عدم وجود حامی

در ادامه عنوان شد که با فرض رفع مشکلات مذکور، چیزی که سبب عدم اجرا و اصلاح امور خواهد شد نبودن دستورالعمل و عدم پایبندی به اصول می باشد و در این راستا نتیجه گیری شد که در درجه اول آموزش مدیران به عنوان موضوعی الزامی باید اجرایی شود و همچنین کمیته یا کارگروهی جهت حمایت از عوامل صنعت پخش ایجاد گردد.

مقرر شد کلیه اعضای کمیته برای جلسه آینده شاخص های واحدهای مختلف صنعت پخش را تهیه نمایند تا در جلسه مورد بررسی قرار گیرند.

مقرر گردید جلسات این کمیته هر پانزده روز یکبار تشکیل شود و گروه واتساپی نیز برای آن ایجاد گردد.

 

تصاویر