صورتجلسه شماره 17 کمیته آرایشی و بهداشتی مورخ 1401/03/12

عنوان: صورتجلسه آرایشی بهداشتی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 1401/03/12

شماره: 17

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: نمایندگان شرکت های مه فام طب ایرانیان – داروبهداشت آسیا – شنتیا پارسه آپادانا – مجید پخش سپاهان – خورشید نگار سلامت – نگار گلدیس سپاهان – وطن زرین مروارید آسیا (پنبه ریز) – دانا پخش (تافته)

گزارش جلسه

در خصوص مشکل ثبت چک ها و موضوعات مطرح شده در کمیته مالی تبادل نظر گردید و داروخانه هایی که جهت تسویه حساب نیاز به تذکر از طرف انجمن داشتند مطرح گردیدند.

تاکید شد شرکت ها از داروخانه ها چک موسس دریافت نمایند.

مقرر شد نماینده شرکت های آرایشی و بهداشتی با واحد نظارتی معاونت غذا و دارو جهت دریافت اختیارات بازرسی، مذاکره نماید.

مقرر شد جلسه آینده به گونه ای برگزار شود تا اکثریت اعضا مشارکت نمایند.

تصاویر