صورتجلسه شماره 94 کمیته دارویی مورخ 1401/04/13

عنوان: کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاریخ: 1401/04/13

شماره:94

خاتمه: 10:00

محل برگزاري: دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های: رازی، سفیردارو، مشاطب، عارف دارو، دایادارو، داروگسترطوبی، دی دارو، الیت دارو، آدوراطب، سیناپخش ژن، داروگستر باریج اسانس، داروبهداشت آسیا، اکسیر، بهستان پخش، آراد سلامت بوعلی، هنار دارو، مشکات فارمد و مهبان دارو

گزارش جلسه

بر اساس تاکیدات معاونت غذا و دارو در خصوص عدم سبد فروشی توضیحات لازم مطرح گردید.

در خصوص بیمارستان ها یا داروخانه های دارای بدهی معوق، تاکید شد حتی فروش نقدی هم صورت نگیرد و داروخانه معین جایگزین آن شود.

به دلیل عدم حضور همه اعضا در جلسات، مقرر شد تاریخ های برگزاری جلسات در هر ماه مشخص و به اعضا اطلاع رسانی شود و حدود جلسات برای کمیته مالی هفته اول هر ماه و کمیته دارویی هفته دوم هر ماه تنظیم گردید.

چنانچه هر کدام از اعضا سه جلسه متوالی بدون هماهنگی قبلی غیبت نمایند، باید ضمن ارائه تذکر به مدیر شعبه و جویا شدن دلیل غیبت، گزارش آن به دفتر مرکزی اعلام و خدمت رسانی انجمن به شرکت مربوطه قطع گردد.

مقرر شد به معاونت غذا و دارو درخواست امتیازبندی سالانه برای شرکت ها توسط انجمن ارائه گردد. (پیشنهاد 500 امتیاز).

مقرر شد جهت تبادل اطلاعات مالی داروخانه ها گروه واتساپی ایجاد گردد.

مقرر شد نمایندگان معاونت غذا و دارو و انجمن داروسازان در جلسات آتی دعوت شوند.

در خصوص بدهی معوق بیمارستان امیرالمومنین مقرر گردید ابتدا مذاکره و چنانچه موثر نبود قطع سهمیه صورت پذیرد.

 

تصاویر