صورتجلسه شماره 154 هیات مدیره مورخ 1401/05/09

عنوان: هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8

تاریخ 1401/05/09

شماره:154

خاتمه: 10

محل برگزاري: دفتر انجمن

آقایان دکتر سلطانی، دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، دکتر آذربایجانی، جعفری، علیخانی، اشرافی و رادمهر

گزارش جلسه

موضوع بدهی شرکت تعاونی فکا به شرکت های پخش غذایی مطرح گردید و مقرر شد انجمن به عنوان تسهیل کننده نسبت به معرفی وکیل به شرکت های طلبکار اقدام کند و پیگیری با نظارت انجمن و مشارکت وکیل صورت پذیرد.

موضوع لیزینگ خودروهای شرکت بهمن توسط آقای رادمهر عنوان شد و بر اساس جلسه ای که با مدیرعامل آن شرکت داشتند نتیجه چنین عنوان گردید:

بهتر است موضوع نیازسنجی صنعت پخش به خودروهای غیر سواری بهمن خودرو (ایسوزو به صورت محدود، فورس شیلر، FAW، موتورسیکلت و ون) در جهت نوسازی و تکمیل ناوگان، در سطح کشور انجام شود.

در این راستا لازم است انجمن ملی و یا مستقلاً انجمن اصفهان از استان های دیگر پیگیری کند.

مقرر شد در جهت پیشبرد اهداف انجمن انجام امور اداری در سطح برون سازمانی، نیروی متخصص استخدام شود و برای پرداخت حقوق ایشان از حمایت های اتاق استفاده شود کما اینکه یکی از شرح وظایف ایشان تأمین و افزایش درآمد انجمن خواهد بود.

مقرر شد جهت حمایت از پرسنل صنعت پخش اقداماتی مانند تشکیل کارگروه یا کمیته تخصصی انجام شود و در این خصوص لازم است با اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی جلساتی برگزار شود و جهت نتیجه گیری در جلسه بعد موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

برای دو طرفه شدن گروه های واتساپ مقرر شد نظام نامه مربوطه تهیه و مجدد در جلسه بعد مطرح گردد.

 

تصاویر