صورتجلسه شماره 95 کمیته دارویی مورخ 1401/05/11

عنوان: کمیته دارویی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:8:00

تاریخ: 1401/05/11

شماره:95

خاتمه: 10:00

محل برگزاري: دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های: التیام رازی بهستان هجرت عارف دارو فردوس ممتاز داروگستر طوبی مشکات فارمد مشاطب- آدوراطب سهاهلال باریج اسانس شفاآراد فراگیر پخش دماوند سینا پخش ژن داروپخش اکسیر مهبان دارو محیا دارو

گزارش جلسه

گزارش پیگیری های کمیته دارویی در خصوص مطالبات شرکت ها از دانشگاه علوم پزشکی و وعده های که جهت پرداخت از طرف دانشگاه عنوان شده بود توسط آقای محمدی نژاد ارائه گردید. همچنین گزارش جلسه با رئیس بیمارستان امیرالمومنین و نحوه تسویه حساب بدهی ها با شرکت ها توسط ایشان ارائه گردید.

آقای دکتر مقاره عابد گزارش اقدامات انجام شده جهت تخصیص زمین برای ایجاد شهرک شرکت های پخش را عنوان نمودند.

پیشنهادات کمیته مالی در خصوص نحوه کار با داروخانه ها بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

چالش های تعامل شرکت ها با داروخانه ها توسط حاضرین مطرح و مقرر شد در خصوص این موارد با انجمن داروسازان مکاتبه گردد. موارد مطرح شده عبارتند از عدم اقدام صادر کنندگان چک های صیادی جهت ثبت چک در سامانه، تعیین نمودن زمان مشخص در هفته جهت تحویل چک توسط داروخانه ها به شرکت ها و بدخلقی برخی از داروسازان با ویزیتورها که منجر به شکایت ویزیتورها از داروسازان شده است.

طبق نظرسنجی از اعضا و تایید اکثریت حاضرین آقای هاشمی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

در خصوص غیبت سه جلسه متوالی مدیران شرکت ها در جلسه کمیته دارویی تاکید شد علاوه بر مکاتبه با دفتر مرکزی، دریافت خدمات کمیته و انجمن مشمول آنها نخواهد شد.

آقای علیخانی گزارش راه اندازی پیج اینستاگرام انجمن را ارائه نمودند و درخواست همکاری جهت ترویج آن را توسط مدیران شرکت داشتند.

 

 

تصاویر