صورتجلسه شماره 157 هیات مدیره مورخ 1401/06/12

عنوان: هیئت مدیره

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع:13

تاریخ 1401/06/12

شماره:157

خاتمه: 15

محل برگزاري:شرکت داروپخش

آقایان: دکتر سلطانی، دکتر همتی نژاد، دکتر مقاره عابد، محمدی نژاد، جعفری، علیخانی، اشرافی و رادمهر

میهمان جلسه: آقای شیروانی: دبیر کل انجمن ملی صنعت پخش ایران

گزارش جلسه

با توجه به برگزاری مجمع عمومی انجمن صنعت پخش استان چهار محال و بختیاری، مقرر شد آقای دکتر همتی نژاد به عنوان رئیس کمیته شعب انجمن های پخش به اتفاق آقای شیروانی جهت نظارت بر مجمع، در جلسه حضور بهم رسانند.

اهم موضوعاتی که در جلسه با آقای شیروانی از طرف هیات مدیره مطرح گردید به شرح ذیل می باشد:

 

1.آقای دکتر سلطانی: مسائل صنعت پخش استان ها در سطح ملی و وزارت خانه ای توسط انجمن ایران پیگیری شود. تبیین صنعت پخش و معضلات آن در رسانه های کشور انجام شود.

 

۲. آقای دکتر مقاره عابد: تخصیص زمین شهرک های پخش برای کل کشور پیگیری شود.

 

۳. آقای رادمهر: پیگیری همزمان اقدامات پیش رو توسط انجمن صنعت پخش ایران و انجمن های مستقر در استان ها جهت تحقق درخواست های مشخص شده از حاکمیت انجام شود.

 

4. آقای علیخانی: موضوع تفاوت مبلغ پرداخت شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به حساب شرکت های دارویی با پرداختی های استان های دیگر مورد پیگیری قرار گیرد؛ در حالی که در استان های دیگر 50 درصد مطالبات شرکت های دارویی پرداخت شده است در استان اصفهان 33 درصد پرداخت شده است.

 

در پاسخ به مکاتبه های قبلی که انجمن صنعت پخش اصفهان از انجمن ملی داشت، آقای شیروانی موارد ذیل را عنوان نمودند:

1.بر اساس پیگیری های انجام شده، موضوع کاهش و تغییر تعرفه برق به دلیل استیجاری بودن انبارهای پخش امکان پذیر نمی باشد چراکه نوع تعرفه برحسب نوع کاربری محل مورد نظر است.

 

2.در خصوص حضور نماینده انجمن در کمسیون ماده 20، با توجه به همکاری نزدیکی که بین معاونت غذا و داروی اصفهان و انجمن اصفهان می باشد، پیشنهاد ایشان ادامه روال همکاری به همین صورت بود.

 

3. در خصوص صدور بارنامه توسط شرکت های پخش فرمودند وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود را در این زمینه اعلام نموده و در انتطار موافقت وزارت راه می باشند.

 

 

تصاویر