صورتجلسه شماره 33 کمیته مالی شرکت های دارویی و بهداشتی مورخ 1401/06/03

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 1401/06/03

شماره:33

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی و بهداشتی

تصمیمات

پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص وضعیت حساب داروخانه ها و مراکز درمانی موارد ذیل عنوان گردید:

پیشنهاد قطع سهمیه: یاری شاهین شهر قاسم پور

پیشنهاد فروش نقدی: نعمت الهی کیان محمد ترابی کریم الدینی شفا مبارکه

پیشنهاد فروش با احتیاط: درخشان کاوه آریا شهرکرد

پیشنهاد مکاتبه با معاونت غذا و دارو: آلمانی و حکمت خمینی شهر

پیشنهاد استعلام از شرکت ها: آلمانی حکمت خمینی شهر

پیشنهاد تذکر به داروخانه: انصاری چهارسوقی گودرزی امام خمینی رازی باغبهادران بندگانی کبیری شهرکرد صنعتی زاده

سهمیه عادی: عدالت فلاورجان افلاکیان نجف آباد مرکزی لردگان ترابیان خمینی شهر

در خصوص چک های ثبت نشده مقرر شد در کمیته دارویی تصمیم گیری شود.

استعلام از انجمن داروسازان: دکتر بهارانچی (بابت تغییر نام)