صورتجلسه شماره 36 کمیته مالی، اقتصاد و فناوری اطلاعات مورخ 1401/05/26

عنوان: کمیته مالی، اقتصاد و فناوری اطلاعات

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8 صبح

تاريخ: 1401/05/26

شماره: 36

خاتمه: 10 صبح

محل برگزاري: دفتر انجمن

حاضرین: آقایان اشرافی، گودینی، علوی، توکلی (مسئول محترم IT شرکت رزپخش)

فرایندهای شرکت های پخش عنوان گردید و براساس سرگذشت کمیته IT تصمیم بر آن شد نیاز شرکت ها در هر زمینه ای جمع بندی و ارزیابی گردد و براساس آن نرم افزار موردنیاز طراحی شود.

در راستای نیازسنجی از شرکت ها مقرر شد اعضای کمیته ITدر جلسات کمیته آموزش حضور داشته باشند تا نیازسنجی ها توسط کمیته آموزش تکمیل شود و بعد کمیته IT نسبت به رفع آن ها به صورت تخصصی و در حوزه فناوری اطلاعات اقدام نماید.

درخصوص شرکت های نرم افزاری که درخواست معرفی نرم افزار به انجمن و اعضای آن را دارند، مقرر شد انجمن با دریافت مبلغی تبلیغات آن را در سایت و گروه های مجازی انجام دهد. همچنین تبلیغات دیگر نیز با دریافت مبلغ صورت پذیرد. مبلغ پیشنهاد شده توسط کمیته 20 میلیون ریال می باشد که پس از تصویب توسط هیئت مدیره، قابل اجرا خواهد بود.