صورتجلسه شماره 18 کمیته آرایشی بهداشتی مورخ 1401/05/07

عنوان: کمیته آرایشی بهداشتی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8صبح

تاريخ: 1401/05/27

شماره:18

خاتمه: 10 صبح

محل برگزاري: دفتر انجمن

مدیران و نمایندگان شرکت های پنبه ریز، نوین بارمان، مجید پخش سپاهان، دانا پخش (تافته)، شفا کار دانا، سلامت ویژن

گزارش جلسه

چالش های عدم مشارکت اعضا مورد بررسی قرار گرفت.

مشکلات مربوط به سوددهی کالا و اختلاف سود شرکت ها و عدم هماهنگی شرکت ها در بازار بررسی شد و دلیل اصلی آن تأمین کنندگان و شرایط منحصربفرد آن ها عنوان شد و اینکه امکان تغییر در این زمینه وجود ندارد.

مقرر شد ضمن اطلاع رسانی دعوت جلسات توسط دبیرخانه، آقای راهداری نیز در این خصوص با دبیرخانه همکاری نمایند.

مقرر شد زمان بندی جلسات کمیته آرایشی بهداشتی تا پایان سال به کلیه اعضا اطلاع رسانی گردد.