صورتجلسه شماره 34 کمیته مالی شرکت های دارویی و بهداشتی مورخ 1401/07/16

عنوان: صورتجلسه کمیته مالی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8:00

تاريخ: 1401/07/16

شماره:34

خاتمه: 10:00

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقای دکتر مقاره عابد و مسئولین امور مالی شرکت های پخش دارویی و بهداشتی

تصمیمات

پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص وضعیت حساب داروخانه ها و مراکز درمانی موارد ذیل عنوان گردید:

پیشنهاد قطع سهمیه: نادری ملک شهر

پیشنهاد تذکر به داروخانه: اسدی ناغان بیمارستان مطهری (ذوب آهن) آذر رستمی شهرکرد فروغی نکویی غزاله حیدری وفایی ارتش اسکندانیان آوند انتشاری کبیری خالد آباد محمودی پروین

سهمیه عادی: یاری

طرح در کمیته دارویی: میردامادی شمس آبادی صرامی مبارکه دهقانی عسگران اقبالی شاهین شهر

دعوت در جلسه: بیگی حسن