مشتریان بد حساب شرکتهای غذایی و بهداشتی

بنا به تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخ 93/3/27 کمیته غذایی - بهداشتی ، مقرر گردید که هریک از مدیران شرکتهای غذایی و بهداشتی لیست مشتریان بد حساب خود را به دفتر انجمن اعلام نمایند. لذا خواهشمند است اطلاعات مذبور را از طریق شماره زیر فاکس نمایید

32301456