شرایط عضویت و منابع مالی

مـاده ۷- عضویت
عضویت کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط طبق ضوابط مندرج در آیین نامه داخلی انجمن آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن مجبور و یا از قبول عضویت آن منع نمود .

مـاده ۸- شـرایط عضـویت
۱-۸) تسلیم درخواست کتبی عضویت به دبیرخانه انجمن و تصویب آن در هیات مدیره انجمن .
۲-۸) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۳-۸) قبول و تعهد اجراء مقررات این اساسنامه .
۴-۸) شاغل بودن در صنعت پخش بصورت رسمی و ثبت شده .
۵-۸) پرداخت ورودیه ( برای یکبار) و حق عضویت ماهیانه تعیین شده بطور مرتب .
۶-۸)دارای عضویت در اتاق بازرگانی استان مربوطه
تبصره ۱: پذیرش عضویت واحد های پخش شرکتهای تولیدی که دارای ماهیت شرکت مستقل نمی باشند در صورت بررسی وتائید هیات مدیره انجمن بلامانع است .
تبصره۲ : هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن را به تشخیص هیات مدیره از دست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود می باشد.

مـاده۹ – شرایط سلب عضویت از اعضاء
۱-۹) تغییر شغل و یا انحلال شرکت بنحوی که مغایر ماده هشت این اساسنامه باشد .
۲-۹) عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده یازده این اساسنامه و بمدت حداکثر یکسال .
۳-۹) عدم رعایت مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب انجمن .

مـاده ۱۰ – استعفاء اعضاء
هر یک از اعضاء انجمن حق دارد از عضویت انجمن استعفاء دهد . در این حالت عضو مستعفی باید ضمن تسویه حساب دیون معوقه ، حق عضویت تا اخرین ماهی که استعفا در آن واقع شده است را به انجمن بطور کامل پرداخت نماید .

مــاده ۱۱- منابع مالی و حق عضویت
۱-۱۱) از محل دریافت ورودیه های اعضاء که طبق آیین نامه پذیرش عضو تعیین میگردد.
۲-۱۱) حق عضویت ماهیانه اعضاء طبق آیین نامه پذیرش .
۳-۱۱) کمکهای مالی داوطلبانه اعضاء و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضوبه مناسبت های گوناگون .
تبصره ۱ : هر متقاضی در صورت پذیرفته شدن به عضویت انجمن میبایست ورودیه و حق عضویت سالیانه، که هر ساله بنا بر پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین میگردد را مطابق آیین نامه مربوطه پرداخت نماید.