ارکان انجمن

مـاده ۱۲- ارکـان انجمـن

انجمن دارای ارکان ذیل است :
۱-۱۲) مجامع عمومی
۲-۱۲) هیات مدیره
۳-۱۲) بازرسان
تبصره ۱ : انجمن دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید .

مـاده ۱۳- مجامـع عمومــی
مجامع عمومی عالی ترین رکن انجمن میباشد که از اجتماع اشخاص حقیقی به نمایندگی از اعضاء حقوقی ، بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس بشرح ذیل می باشد :
۱-۱۳) مجمع عمومی عادی
۲-۱۳) مجمع عمومی فوق العاده
تبصر ۱ : مجمع عمومی عادی حداقل هر سال یک بار و در صورت لزوم بطور فوق العاده نیز تشکیل میگردد .
تبصره ۲ : هر یک از دفاتر انجمن در سراسر کشور حق حضور در جلسات مجامع عمومی و فوق العاده انجمن را داشته و دارای یک حق رای می باشند .

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی
جلسات مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک عضو، رسمیت خواهد داشت و در صورتی که این حد نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم به فاصله حداقل پانزده روز با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد .
تبصره ۱ : تصمیمات مجمع عمومی عادی با آراء نصف بعلاوه یک عضو حاضر در مجمع معتبر خواهد بود .
تبصره ۲ : در صورت استنکاف هیات مدیره از دعوت مجمع عمومی و یا در مواقع ضروری بازرس یا بازرسین مکلفند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی ( حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیات مدیره ) یک سوم از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند .
تبصره ۳: فاصله بین تاریخ انتشار اگهی دعوت و تشکیل مجامع عمومی حداقل پانزده و حداکثر چهل روز خواهد بود . اگهی های دعوت باید در روزنامه کثرالاانتشار تعیین شده در مجمع ، درج گردد .

ماده ۱۵- مجمع عمومی فوق العاده
جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات ان با حداقل دو سوم آراء حاضرین نافذ خواهد بود .
تبصره۱ : چنانچه مجمع عمومی فوق العاده بار اول ، حد نصاب لازم را بدست نیاورد بار دوم به فاصله حداقل پانزده روز با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت دو سوم حاضرین نافذ خواهد بود .

ماده ۱۶- نحوه اخذ رأی در مجامع
اخذ رای در مجامع عمومی علنی و از طریق قیام و قعود صورت می پذیرد بجزء در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس یا بازرسان انجمن که بصورت کتبی انجام خواهد پذیرفت.
تبصره ۱: هیچ یک از اعضاء نمی توانند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نمایند و هیچ نماینده ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد .

ماده ۱۷- وظایف مجامع عمومی
الف) وظایف مجمع عمومی عادی اعم از اینکه سالیانه و یا به طور فوق العاده تشکیل شود ، غیر از موارد دیگری که در این اساسنامه ذکر شده، بشرح ذیل است :
۱- بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن ، پس از استماع گزارش بازرس و یا بازرسین انجمن .
۲- انتخاب یا عزل اعضاء هیات مدیره و بازرس و یا بازرسان و تعیین و تصویب حق الزحمه آنان .
۳- تعیین روزنامه کثیرالاانتشار به منظور درج آگهی های مربوط به انجمن .
۴- هر موضوع دیگری که در دستور جلسه مجمع قرار گیرد و در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .
ب- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به بشرح ذیل است :
۱- هر گونه تغییر در اساسنامه انجمن به پیشنهاد هیات مدیره .
۲- انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هیات تصفیه .
۳- تصمیم گیری نسبت به هر موضوع دیگری که در دستور جلسه قرار گرفته و بر طبق مقررات اساسنامه انجمن از وظایف مجمع عمومی عادی نمی باشد .

ماده ۱۸- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی
۱-۱۸) مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شود . ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر اینکه مجمع ترتیب دیگری را اتخاذ نماید .
۲-۱۸) هر گاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعاتی مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید . تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار اگهی مجدد نخواهد داشت و حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان حد نصاب قبلی می باشد .
۳-۱۸) از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیات رئیسه مجمع خواهد رسید . صورتجلسه مذکور برای اشخاص حاضر و غایب لازم الاتباع بوده و برای کلیه اشخاص ثالث قابل استفاده خواهد بود .
۴-۱۸) در کلیه صورتجلسات ، لیست اسامی حاضرین ، اعلام نتایج انتخاب نسخ اساسنامه تصویبی و تایید صحت انتخابات باید به امضاء هیات رئیسه برسد . انجمن موظف است صورتی از کلیه مصوبات و صورتجلسات مجامع عمومی را به همراه گزارشات فصلی انجمن برای اتاق بازرگانی ارسال نماید .
۵-۱۸) مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین و غایبین نافذ خواهدبود .
۶-۱۸)دعوت نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی ( اعم از عادی و فوق العاده ) به عنوان ناظر و بدون داشتن حق رای ضروری و عنداللزوم اظهار نظر مشورتی خواهد داشت .


هیئـت مدیــره انجمــن

مـــاده ۱۹ – اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت
هیات مدیره مسول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد .
هیات مدیره انجمن مرکب از ۹ نفر ( ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل ) است که با رای مخفی از بین اعضایی که حداقل دارای ۳ سال سابقه فعالیت در صنعت پخش میباشند، انتخاب می شوند . در ضمن هر یک از اعضاء جهت عضویت در هیات مدیره میبایست دارای شرایط ذیل باشند :
۱-۱۹) تابعیت و ملیت ایرانی داشته باشد .
۲-۱۹) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
۳-۱۹) عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل یکی از شرکتهای عضو انجمن باشد ( با ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء مجاز از ان شرکت ) و دارای حداقل سه سال سابقه کار در شرکتهای صنعت پخش بوده باشد .
۴-۱۹) دارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد .
تبصره۱: در صورت فوت ، استعفاء ، غیبت مداوم به تشخیص هیات مدیره ، معذوریت ، ممنوعیت قانونی و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی ، اعضاء علی البدل به ترتیب اولویت از لحاظ تعداد آراء و به دعوت هیات مدیره انجمن برای بقیه مدت ماموریت اعضاء نامبرده در هیات مدیره جانشین ایشان می شوند .
تبصره ۲: مدت ماموریت اعضاء هیات مدیره سه سال است .
تبصره ۳: اعضاء هیات مدیره پس از خاتمه مدت سه سال تا هنگامی که اعضاء جدید انتخاب نشده اند به کار خود ادامه خواهند داد .
تبصره ۴: اعضاء علی البدل بنا به دعوت دبیر انجمن می توانند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نمایند .

مـــاده ۲۰ – نحوه تعیین ترکیب اعضاء هیات مدیره
اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود ازبین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نفر بعنوان نایب رئیس و یک نفر بعنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه ، اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی و صدور کارت شناسائی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، ارسال می نمایند .
تبصره۱: هیات مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر انجمن از بین خود و یا خارج از اعضاء انتخاب نماید .
تبصره۲ : در صورتیکه دبیر انجمن از اعضاء هیات مدیره نباشد میتواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت نماید .

مـــاده ۲۱- حد نصاب جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین ، معتبر خواهد بود .
تبصره ۱: در صورتی که جلسات هیات مدیره با پنج نفر تشکیل گردد ، تصمیمات آن جلسه با چهار رای نافذ و معتبر خواهد بود .
تبصره۲: غیبت در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیات مدیره گردد . موجب استعفاء از سمت عضویت در هیات مدیره خواهد بود و عضو و یا اعضاء علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند ، جانشین عضو یا اعضاء مستعفی خواهند شد .
تبصره ۳: تشخیص موجه و یا غیر موجه بودن عذر ، عدم شرکت در جلسات هیات مدیره و مستعفی شناختن آن ، بر عهده هیات مدیره می باشد .
تبصره۴ : در صورت عزل ، استعفاء ، فوت و یا فقدان صلاحیت اکثریت اعضاء هیات مدیره ، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد .
تبصره ۵ : جلسات هیات مدیره حداقل ماهیانه یک نوبت بنا به دعوت رئیس هیات مدیره تشکیل میگردد .

مـــاده ۲۲- دارندگان امضاء مجاز
کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء دبیر و مهر انجمن و در غیاب دبیر انجمن با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و خزانه دار و در غیاب آنان با امضاء مشترک دو نفر از سایر اعضاء هیات مدیره و با مهر انجمن ، معتبر خواهد بود .

مـــاده ۲۳- وظایف و اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره انجمن برای اداره انجمن دارای کلیه اختیارات در حدود این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و به ویژه عهده دار وظایف ذیل است:
۱-۲۳) حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی اعضاء .
۲-۲۳) افتتاح و یا بستن هر گونه حساب بانکی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری .
۳-۲۳) خرید و فروش و اجاره و استیجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیر منقول .
۴-۲۳) حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان بنا به درخواست اعضاء و حکمیت مورد اشاره در بند ۱۲-۶ اهداف انجمن .
۵-۲۳) انعقاد قراردادهای دسته جمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمائی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
۶-۲۳) استخدام ، عزل و نصب پرسنل اداری و دفتری انجمن و تعیین حقوق و مزایای آنان .
۷-۲۳) دعوت مجامع عمومی طبق اساسنامه .
۸-۲۳) تهیه و ارایه گزارش سالیانه به مجمع عمومی عادی .
۹-۲۳) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارایه به مجمع عمومی .
۱۰-۲۳) تدوین و تصویب آئین نامه های داخلی .
۱۱-۲۳) در صورت لزوم اخذ وام از اعضاء و یا بانکها برای فعالیتهای انجمن .
۱۲-۲۳) هیات مدیره می تواند برای انجام امور انجمن کمیته های ویژه ای تشکیل دهد و اعضاء کمیته ها را از بین اعضاء انجمن و به تعداد مناسب انتخاب نماید و به آنها ماموریت دهد . سرپرستی انجام وظایف کمیته ها با هیات مدیره است و برای این منظور در هر کمیته یک نفر از اعضاء هیات مدیره به عنوان رابط هیات مدیره در کمیته حضور می یابد . برخی ازکمیته های ویژه مورد بحت بشرح ذیل می باشند :

۱- کمیته پذیرش اعضاء
۲- کمیته بررسیهای مالی و بازرگانی
۳- کمیته منابع انسانی وآموزش
۴- کمیته حقوقی و حل اختلاف
۵- کمیته فن آوری اطلاعات
۶- کمیته تحقیق و توسعه
۷- کمیته رفاهی و ورزشی
تبصره ۱ : اعضاء کمیته ازبین خود یک نفر را به سمت دبیر کمیته انتخاب و به هیات مدیره معرفی می نمایند . دبیر کمیته موظف است خلاصه مذاکرات هر جلسه را تهیه و به امضاء اعضاء رسانده و یک نسخه از صورتجلسه فوق را به عضو رابط هیات مدیره انجمن ارائه نماید .
۱۳-۲۳) هیات مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و وظایف اجرائی خود را به دبیر انجمن واگذار نماید .

مــاده ۲۴- وظایف رئیس هیات مدیره
۱-۲۴) دعوت اعضاء هیات مدیره به تشکیل منظم جلسات و اداره جلسات مربوطه .
۲-۲۴) مراقبت در حسن جریان امور انجمن .
۳-۲۴) ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجراء .
۴-۲۴) انجام سایر مواردی که طبق قوانین جاری برعهده رئیس هیات مدیره می باشد .

مــاده ۲۵- وظایف دبیر انجمن :
دبیر انجمن ، ریاست امور دبیر خانه را عهده دار بوده و مسول تشکیلات اجرائی انجمن میباشد و وظایف وی بشرح ذیل است :
۱-۲۵)استخدام یا به کار گماردن کارکنان انجمن و در صورت لزوم انعقاد قرارداد با مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات مدیره .
۲-۲۵) انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن .
۳-۲۵) اجرای مصوبات وتصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن .
۴-۲۵) تهیه و تنظیم گواهی عضویت متفقاً با امضاء خود و رئیس هیات مدیره و مهر رسمی انجمن .
۵-۲۵) دبیر انجمن موظف است کلیه مصارف ، هزینه ها وحقوق کارکنان انجمن را طبق بودجه مصوب و از محل منابع مالی انجمن ، پرداخت نماید .

مـــاده ۲۶- وظایف خزانه دار انجمن
خزانه دار مسول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار را بر طبق ماده ۲۳ اساسنامه انجام خواهد داد و سایر وظایف وی بشرح ذیل می باشد :
۱-۲۶) نظارت در اداره امور مالی انجمن شامل تنظیم اسناد و دفاتر ، صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها و تهیه و تنظیم دفاتر مالی .
۲-۲۶) کنترل و نظارت بر وصول ورودیه ها ، حق عضویتها و کمکهای مالی و ارائه گزارشات لازمه به هیات مدیره .
۳-۲۶) تهیه و تنظیم صورتهای مالی انجمن جهت ارائه به هیات مدیره و بازرسان .
۴-۲۶) نظارت برخرید و فروش و هر نوع عملیات مالی .
۵-۲۶) پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .
۶-۲۶) کنترل بودجه و تطابق آن با عملکرد انجمن و ارائه گزارش انحرافات احتمالی به هیات مدیره انجمن.
تبصره ۱ : خزانه دار موظف است در هر مورد بنا بر تقاضای بازرس و یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن در اختیار آنان قرار دهد