رزومه آقای دکتر امیررضا مقاره عابد

 

متولد دیماه 1344

فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در سال 1371

رزمنده جبهه های حق علیه باطل، از سال 1366 الی 1367

سرپرست تولید شرکت داروسازی فارابی،  از سال 1371  الی 1373

مدیر تحقیقات شرکت داروسازی فارابی ، از سال 1373  الی 1375

مدیر صادرات شرکت داروسازی فارابی، از سال 1375  الی 1383

مسئول فنی داروخانه دکتر دردکشان از سال 1374 تا کنون

مدیر عامل شرکت توزیع دارو بهداشت آسیا، از سال 1389  الی 1391

رئیس هیات مدیره شرکت توزیع دارو بهداشت آسیا، از سال 1391 تا کنون

بازرس هیات مدیره انجمن صنعت پخش، از سال 1388  الی 1394

عضو هیات مدیره انجمن صنعت پخش، از سال 1394 تا کنون

عضو فعال کمیته های دارویی و حل اختلاف انجمن صنعت پخش