بازرس

مـــاده ۲۷ – انتخاب بازرس و یا بازرسان
مجمع عمومی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل از بین اعضاء برای مدت یکسال انتخاب می نماید . تا براساس وظایف خود عمل نماید . ضمنا انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره ۱: در صورت استعفاء ، عزل ، فوت و یا ….. بازرس اصلی ، بازرس علی البدل بجای وی انجام وظیفه خواهد نمود .

مـــاده ۲۸- شرایط انتخاب بازرسان :
۱-۲۸) داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
۲-۲۸) نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .
۳-۲۸) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

مـــاده ۲۹- وظایف و اختیارات بازرس و یا بازرسان
۱-۲۹) نظارت و رسیدگی به دفاتر ، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن در حدود مقررات این اساسنامه .
۲-۲۹) رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیات مدیره یا مجمع عمومی.
۳-۲۹) اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ این اساسنامه .
۴-۲۹) رسیدگی و تهیه و ارایه گزارش کتبی مبنی بر صحت و سقم صورتهای مالی و عملکرد سال مربوطه به مجمع عمومی طبق ماده ۱۵۰ قانون تجارت .

مـــاده ۳۰- سال مالی انجمن
سال مالی و محاسباتی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می باید .