صورتجلسه شماره 43 کمیته غذایی و بهداشتی مورخ 97/2/24

عنوان: صورتجلسه کمیته غذایی

انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران

شعبه اصفهان

شروع: 8

تاريخ: 97/2/24

شماره: 43

خاتمه: 10

محل برگزاری: دفتر انجمن

حاضرين در جلسه:آقایان: جعفری، ناصرپور، کریم زاده، احمدزاده، دارابی، گودینی، اجلالی، بختیاری فرد، اکبری، میررمضانی

تصمیمات

در ابتدای جلسه، آقای جعفری ضمن ایراد مصوبات جلسه قبل، موضوع شروع جلسه را تنظیم آیین نامه داخلی اعلام نمودند. در این راستا آین نامه ای که برای کمیته دارویی تنظیم شده بود مورد بررسی قرار گرفت و طبق نظرات، مفاد آن به سمت ضوابط کمیته غذایی تعمیم یافت.

پیرو این امر، موضوع ثبت مشتریان بد حساب و حضور مسئولین مالی شرکت های غذایی در کمیته مالی مطرح گردید.

مقرر شد جلسه بعدی 15 روز دیگر برگزار شود و هریک از حاضرین، نسبت به دعوت همکاران خود در جلسه اقدام نمایند.

موضوع جلسه بعدی تعیین تکلیف جداسازی کمیته غذایی و آموزش و بررسی مشتریان بدحساب تعیین شد.

مقرر شد کمیته مالی پس از پربار شدن کمیته غذایی، برگزار گردد.

تصاویر